top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

Wypadek w pracy w NY

Updated: Mar 15, 2020


Pewien hydraulik doznał wypadku na terenie budowy, gdzie jego firma miała zamontować rurę łączącą prywatną nieruchomość z magistralą wodną należącą do miasta. W tym celu pracownicy musieli najpierw wykonać prace wykopowe. Niestety, w trakcie pracy jedna ze ścian wykopu na placu budowy zawaliła się na hydraulika. W wyniku wypadku poszkodowany doznał poważnych obrazeń, między innymi, licznych złamań miednicy, pęknięcia pęcherza, uszkodzeń śledziony oraz krwotoku wewnętrznego. Interwencja medyczna wymagała embolizacji tętnicy śledzionowej, zastosowania cewnika Foley’a, wstawienia filtru do żyły głównej i przeprowadzenia kilku transfuzji krwi. Poszkodowany nie mógł przybrać na masie w lewej nodze i przez długi okres nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Ze względu na trwałe urazy nie mógł powrócić do pracy.

W związku z powyższym, poszkodowany pozwał właściciela terenu budowy, generalnego wykonawcę i miasto Nowy Jork o odszkodowania za poniesione obrażenia.

W uzasadnieniu pozwu poszkodowany wskazał niedochowanie należytej staranności oraz naruszenie konkretnych przepisów Prawa Pracy (241(6)). Prawnicy pozwanych wnieśli o oddalenie powództwa. Sąd przychylił się do wniosków i w całości oddalił pozew.

Sędzia uznał, że pozwani udowodnili, że nie sprawowali nadzoru i kontroli nad pracą poszkodowanego hydraulika, w związku z czym nie można było w tej sprawie przypisać im niedochowania należytej staranności. Sędzia orzekł także, że wskazany przez poszkodowanego artykuł Prawa Pracy nie miał zastosowania ze względu na okoliczności faktyczne wskazane przez prawników pozwanych.

Poszkodowany w między czasie zmienił prawnika, który wniósł apelację, próbując odwrócić losy sprawy na podstawie artykułu 241 (6) Prawa Pracy.

W sprawach na podstawie tego artykułu, pośrednio zastosowanie znajduje także Kodeks Przemysłowy podzielony na przepisy ogólne i szczegółowe. Ten podział jest bardzo ważny, ponieważ jedynie naruszenie przepisów szczegółowych zapewnia odpowiednią ochronę prawną i daje podstawę do wniesienia pozwu. Ich zakres nieustannie się zmienia, ale dobry prawnik na bieżąco sprawdza nowe decyzje sądowe i jest w stanie wychwycić w jakim kierunku zmierza prawo. Wypadki regulowane przez ten artykuł Prawa Pracy są objęte mniejszą ochroną prawną, ponieważ wykonawcy i właściciele nie ponoszą za nie odpowiedzialności absolutnej.

Rozpatrując apelację i argumenty przedstawione przez nowego prawnika, Sędziowie Drugiego Departamentu Sądu Apelacyjnego wskazali, że sędzia zbyt pochopnie uznał, że przepis Kodeksu Przemysłowego (12 NYCRR 23-4.2) nie miał zastosowania w tej sprawie, ponieważ istniały sprzeczne fakty i sprzeczne dowody co do głębokości wykopu, która miała kluczowe znaczenie.

W związku z tym, sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w procesie, gdzie o odpowiedzialności pozwanych orzeknie ława przysięgłych.

wypadek na budowie NY adwokat

15 views0 comments
bottom of page