top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

Popękany chodnik przy drzewie


adwokat wypadkowy

W styczniu 2015 roku, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, ze względu na to, że ława przysięgłych przyznała poszkodowanemu krzywdząco niskie odszkodowanie za obrażenia, których doznał po tym jak spadł ze schodów w restauracji.

Pewien mężczyzna doznał poważnych obrażeń po tym jak spadł ze schodów po otwarciu drzwi na dolnym piętrze restauracji. Stopnie schodowe znajdowały się bezpośrednio za drzwiami, które otwierały się do przodu, co stwarzało ryzyko jeżeli osoba nie wiedziała, że za nimi nie ma równej płaszczyzny aby postawić nogę. Nie było żadnych naocznych świadków zdarzenia, a sam poszkodowany nie pamiętał jak doszło do wypadku. Poszkodowany doznał silnego wstrząsu mózgu i obrażeń kręgosłupa. Mężczyzna pozwał właściciela restauracji o odszkodowania za doznane obrażenia.

Ława przysięgłych orzekła, że pozwany, ze względu na niezachowanie należytej staranności, znacznie przyczynił się do wypadku i był odpowiedzialny za obrażenia poszkodowanego. Ponadto, ławnicy orzekli, że poszkodowany był współwinny zdarzenia gdyż znajdował się pod wpływem alkoholu i bezpośrednio przyczynił się do wypadku. Ławnicy proporcjonalnie ustalili odpowiedzialność obu stron, przydzielając odpowiednio, 25% winy pozwanemu i 75% winy poszkodowanemu. Ławnicy przyznali na rzecz powoda tylko $ 88,000 tytułem odszkodowania za poniesione koszty medyczne, pomijając odszkodowania za doznany lub przyszły ból i cierpienie.

Poszkodowany złożył wniosek o uchylenie przez sędziego werdyktu wydanego przez ławników, podnosząc, że przy ustaleniu odszkodowań błędnie uwzględnili współodpowiedzialność poszkodowanego, która powinna mieć znaczenie jedynie przy proporcjonalnym zmniejszeniu wysokości odszkodowania. W odpowiedzi, pozwany wniósł sprzeciw oraz wniosek o oddalenie wyroku przez sędziego, podnosząc, że ławnicy błędnie orzekli o odpowiedzialności pozwanego. Sędzia oddalił obydwa wnioski pozwanego, lecz przychylił się do wniosku poszkodowanego, uchylając werdykt ławników i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Prawnicy pozwanego wnieśli apelację.

Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego orzekł, że sąd pierwszej instancji prawidłowo oddalił wnioski pozwanego. Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili, że wniosek o bezpośrednie oddalenie powództwa jest uzasadniony wyłącznie w przypadku braku podstaw faktycznych do wydania werdyktu na korzyść drugiej strony. Ponadto, Sędziowie Apelacyjni wskazali, że werdykt ławy przysięgłych może zostać uchylony wyłącznie gdy został wydany na podstawie błędnej interpretacji dowodów. W uzasadnieniu decyzji, Sąd Apelacyjny wskazał, że zgromadzony w toku procesu materiał dowodowy był wystarczający do uznania, że niedbalstwo pozwanego były bezpośrednią przyczyną wypadku. Z materiału dowodowego wynikało, że wyjście było niebezpieczne ponieważ schody nie miały przymocowanej górnej platformy, a drzwi otwierały się do przodu i wychodziły bezpośrednio na stopnie schodowe. Pracownicy restauracji zeznali, że zgodnie z zaleceniami przełożonych, drzwi do piwnicy miały być przez cały czas zamknięte przed klientami. Pracownicy mieli klucze do drzwi i za każdym razem gdy schodzili do piwnicy mieli je za sobą od razu zamykać. Ponadto, na drzwiach oraz w ich pobliżu nie znajdował się żaden znak ostrzegawczy. Barman zeznał, że zaraz przed tym jak poszkodowany został znaleziony nieprzytomny na ziemi słyszał serię głośnych uderzeń. Sąd Apelacyjny uznał, że powyższe dowody były wystarczające do podjęcia decyzji przez ławników.

Co więcej, Drugi Departament orzekł, że sąd pierwszej instancji słusznie uchylił werdykt ławy przysięgłych i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, gdyż ławnicy w niezrozumiany sposób przyznali poszkodowanemu krzywdząco niskie odszkodowanie. Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że decyzja sądu pierwszej instancji była jak najbardziej uzasadniona, gdyż, biorąc pod uwagę rozmiar i długotrwałe skutki obrażeń, przyznanie odszkodowania jedynie za poniesione koszty medyczne, wskazywało na to, że ławnicy nie rozdzielili współodpowiedzialności poszkodowanego od wysokości odszkodowań. Sąd Apelacyjny w dalszej kolejności wskazał, że ławnicy uznali poszkodowanego za współwinnego i dodatkowo błędnie nie przyznali odszkodowań za doznany oraz przyszły ból i cierpienie lub utratę zarobku, pomimo, że rozmiar obrażeń był obszernie udokumentowany.

W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

4 views0 comments

Comments


bottom of page