top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

Potknięcie na budowie

W lutym 2015 roku, Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego w części zmienił decyzję sądu pierwszej instancji, przywracając powództwo przeciw generalnemu wykonawcy za naruszenie przepisu § 200 Prawa Pracy, ze względu na to, że istniały wątpliwości czy pracownicy pozwanego bezpiecznie rozłożyli ochronny papier budowlany, o który poszkodowany niosąc wielkie lustro potknął się i doznał obrażeń.

Pewien pracownik firmy wykonującej ramy doznał obrażeń po tym jak poślizgnął się i upadł podczas przenoszenia lustra ważącego łącznie ponad 300 funtów. Do wypadku doszło w lobby hotelowym, gdzie prowadzono prace renowacyjne. Pracownicy generalnego wykonawcy projektu, po ułożeniu nowej podłogi, na całej długości położyli ochronny papier budowlany. Pracownik niosąc ramę, nieszczęśliwie zahaczył stopę o kawałek papieru w miejscu złączenia. W związku z tym, poszkodowany pozwał generalnego wykonawcę o odszkodowania za doznane obrażenia, zarzucając naruszenia przepisu § 241 (6) i § 200 Prawa Pracy oraz niedochowanie należytej staranności. Prawnicy pozwanego wnieśli wniosek o bezpośrednie oddalenie powództwa.

Sąd pierwszej instancji przychylił się do wniosku prawników pozwanego i oddalił zarzut poszkodowanego z paragrafu § 241 (6) Prawa Pracy. W uzasadnieniu decyzji, sąd pierwszej instancji wskazał, że poszkodowany wykonywał pracę dekoracyjne wnętrza, ponieważ miał za zadanie dostarczyć i powiesić lustro w lobby hotelowym, czego nie można zaliczyć do prac budowlanych, rozbiórkowych lub wykopaliskowych. Ponadto, Sąd wyjaśnił, że nawet zakładając, że poszkodowany wykonywał pracę powiązane z robotami tego rodzaju, przepis Kodeksu Przemysłowego (12 NYCRR § 23-1.7 (e)) wskazany przez poszkodowanego i tak nie miałby zastosowania w tej sprawie. Sąd uznał, że główne lobby, w którym poszkodowany się przewrócił nie było korytarzem w rozumieniu przepisu Kodeksu Przemysłowego, ponieważ poszkodowany opisał je jako otwartą przestrzeń,. W dalszej kolejności Sąd wskazał, że przepis ten dotyczy ryzyka potknięcia się o gruz, śmieci i rozrzucone narzędzia i materiały w miejscu pracy. Według Sądu, w tej sprawie, poszkodowany nie potknął się o leżący lub rozrzucony materiał, lecz o brązowy papier budowlany, który został w celach ochronnych umyślnie rozłożony na nowej podłodze. Na końcu Sąd wskazał, że papier stanowił integralną część prac renowacyjnych podłogi, przez co nie mógł zostać uznany za przypadkowy materiał stwarzający ryzyko potknięcia.

Warto zauważyć, że taka sama zasada obowiązuje w orzecznictwie Drugiego Departamentu Sądu Apelacyjnego właściwego dla spraw z Queens i Brooklyn. W jednej z wcześniejszych spraw Drugi Departament orzekł, że przepisy bezpieczeństwa Kodeksu Przemysłowego nie miały zastosowania w sytuacji gdy pracownik potknął się o sześciocalowy kawałek przewodu elektrycznego, który był integralną częścią wykonywanej przez niego pracy.

Co więcej, sąd pierwszej instancji oddalił również zarzuty niedochowania należytej staranności i naruszenia przepisu § 200 Prawa Pracy. Sąd wyjaśnił, że z materiału dowodowego, nie wynikało, aby generalny wykonawca wiedział lub powinien był wiedzieć o ryzyku związanym z rozłożonym papierem budowlanym. Prawnik poszkodowanego wniósł apelację.

Rozpatrujące apelację, Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego zmienił decyzję sądu pierwszej instancji w zakresie odpowiedzialności generalnego wykonawcy za naruszenie § 200 Prawa Pracy, wskazując, że nie udowodnił on, aby papier został rozłożony w bezpieczny sposób.

Na wstępie, Sędziowie Pierwszego Departamentu wskazali, że poszkodowany zarzucił, że to generalny wykonawca stworzył niebezpieczne warunki, w których poszkodowany doznał obrażeń. W związku z tym, świadomość pozwanego o istnieniu tego ryzyka nie ma znaczenia w sprawie. Sędziowie Apelacyjni dodali, że generalny wykonawca nie udowodnił, aby papier budowlany był odpowiednio przyklejony do podłogi. W szczególności, pozwany nie udowodnił, aby papier budowlany był podklejony taśmą na wszystkich długościach. Miało to ogromne znaczenie, gdyż w przeciwnym razie, jak zeznał kierownik projektu, papier mógł się odkleić i stwarzać zagrożenie dla przechodzących osób.

W związku z powyższym, Pierwszy Departament w części zmienił decyzję sądu pierwszej instancji i przywrócił powództwo przeciw generalnemu wykonawcy w zakresie naruszenia § 200 Prawa Pracy.


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page